برچسب: الکافی

جایگاه مرگ و زندگی

فردا را جز عمر خود مدان

یکی از حقایق حتمی درباره همه انسان ها این است که مرگ دیر یا زود آنها را در بر می گیرد. روزگاری فرا خواهد رسید که دیگر بقایی نداشته باشیم

ادامه مطلب