برچسب: فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

دیدگاه نیچه درباره دوام ازدواج

فریدریش نیچه (1900-1844) فیلسوف و ادیب بزرگ آلمانی است. نیچه علیرغم اینکه در زندگیش هیچگاه ازدواج نکرد اما گفتارهای زیادی درباره زنان و ازدواج دارد. نیچه در ده سال آخر

ادامه مطلب