برچسب: کودک

کودکان کار در مترو

کودک کار یا پرنده ای در قفس!؟

زندگی در شهر تهران علیرغم مزیت هایش، چالش هایی نیز دارد. یکی از بزرگترین چالش های آن ترافیک است. برای غلبه بر چنین چالشی مترو می تواند بسیار موثر باشد.

ادامه مطلب