برچسب: گرگان، تهران، دلخوشی

آب بندان روستای توشن گرگان

آنجا که دل خوش است

گاهی در مسیر زندگی خود سخنی را از بزرگی می شنویم یا در کتابی می خوانیم و مفهوم آن را در آینده درک خواهیم کرد. البته ممکن است این سخن

ادامه مطلب